برج خنک کننده چیست

Tower Filling : ﺳﻄﻮﺡ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺰﺵ ﺁﺏ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺳﻄﻮﺡ Packing ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺻﻮﻻﹰ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ سرامیکی و ﺳﻔﺎلی ﻭ ﺁﺯﺑﺴﺖ و فلزی ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ با ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ بهترین نوع پکینگ ها و پرکن ها و جدید …
ادامه مطلب